Nieuws

Nieuwsbrief PO Magazine | september 2019

Naar school allemaal!

Mijn moeder was, zoals bij velen, de drijvende kracht in ons gezin en soms in letterlijke zin. Met de woorden ‘Vooruit, naar school allemaal!’ dreef ze mijn broers en mijzelf richting de deur om op weg naar school te gaan. ‘Naar school allemaal !’: het lijkt zo’n gemakkelijke opgave. Toch blijkt voor een flink aantal jongeren in het PO én zeker in het VO die gang naar school helemaal niet zo eenvoudig. Keer op keer laten onderzoeken zien dat het aantal kinderen dat thuis zit niet daalt. Sterker nog, hoe meer deze problematiek op het netvlies komt van alle betrokkenen, hoe meer thuiszitters ook gezien worden. Positief is wel, dat die thuiszitters die in de statistieken staan niet steeds dezelfde kinderen zijn. Met alle partners in het veld slagen samenwerkingsverbanden, scholen, jeugdprofessionals en ouders erin om kinderen weer richting school te bewegen, maar in de statistieken worden hun plekken weer ingenomen door nieuwe gevallen. En dan lijkt het alsof er niks gebeurt. De vraag die je je dan kunt stellen is, of het áántal thuiszitters wel een goede indicator is voor het succes van passend onderwijs, zoals soms wordt gedacht.

Marc Dullaert heeft onlangs in zijn rapport ‘De kracht om door te zetten’ een warm en dringend pleidooi gehouden om preventie centraal te stellen en de aandacht te vestigen op vroegsignalering. Als een kind eenmaal thuiszit komen er verschillende partijen in actie om de terugkeer naar school te organiseren, maar wat als we die energie ook zouden steken in vroegsignalering. Verzuim speelt dan een grote rol. Op de studiedag van het Netwerk LPO (leidinggevenden passend onderwijs) en de J42 (de 42 jeugdzorgregio’s in Nederland) verwoordde Dullaert het als volgt: ‘het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim is kletskoek’. Geoorloofd verzuim blijkt een goede voorspeller te zijn van ongeoorloofd verzuim, ofwel: voordat een kind thuis komt te zitten is er vaak een heel traject aan vooraf gegaan van ziekmeldingen. Verder geeft Dullaert aan dat het van belang is de leerkracht te ondersteunen, zodat die zijn signalerende rol kan oppakken en zonder omwegen hulp kan inroepen.

Vanuit de samenwerkingsverbanden deel ik zijn mening dat de vrijblijvendheid uit de afspraken in de regio gehaald moeten worden. Partijen moeten elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden, te beginnen bij de gemeenten en de samenwerkingsverbanden. Zij hebben de taak om te komen tot OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). Nu zijn dat vaak vrijblijvende slappe afspraken. Dat kan en dat móet beter. In de regio moeten die afspraken scherper en van de overheid mag verwacht worden dat het OOGO ook in de regelgeving scherper wordt neergezet. Én dat de decentralisering ook écht leidt tot decentraal werken en niet op onderdeel de regie weer landelijk proberen op te pakken. Uiteindelijk moet daar één drijvende kracht uit komen die ervoor zorgt dat er geen kinderen thuis zitten. Een drijvende kracht, die net als moeder zegt: Naar school allemaal!

Jack BiskopJack Biskop
Voorzitter Netwerk LPO

Nieuwsupdate september 2019

Prinsjesdag: 150 miljoen euro minder voor onderwijs
miljoenennota
Ondanks het nijpende lerarentekort kan het onderwijs dit jaar rekenen op ongeveer 150 miljoen euro minder aan Rijksbijdragen. Dat geld wordt besteed om tekorten uit het verleden op te vangen en extra kosten van DUO op te kunnen vangen. Gedurende het afgelopen jaar heeft het ministerie wel al extra geld beloofd voor het terugdringen van het lerarentekort en hogere salarissen. Die toezegging is niet van de baan, maar er is niet nog meer extra’s bijgekomen. De sector hoopte daar wel op.

 

Eindtoets nu ook voor so- en sbo-leerlingen
logo ministerie
Vanaf dit jaar maken ook de groep 8 leerlingen in het speciaal en speciaal basisonderwijs de eindtoets. Om scholen hierop goed voor te bereiden organiseert OCW dit jaar een aantal regiobijeenkomsten, namelijk: 25 september in Eindhoven, 9 oktober in Zwolle en 16 oktober in Utrecht. Scholen hebben per post ook een uitnodiging gekregen volgens het ministerie. Bij deze bijeenkomsten wordt tekst en uitleg gegeven over de eindtoets. Aanmelden kan door een mail te sturen aan dienstpostbus_po@minocw.nl.

Daarin moet duidelijk zijn welke bijeenkomst de voorkeur heeft, de naam en het cluster van de school, en de namen en functies van de deelnemers. Eventuele vragen of cases kunnen hierin ook worden vermeld.

Actieplan 'Academici PO'
AVS tekent intentieverklaring Actieplan Academici PO 1Een aantal bonden in het po heeft vorige week de intentieverklaring ‘Actieplan Academici PO’ getekend. Het voornaamste doel van het plan is om academische leraren te blijven vasthouden in het PO. Deze groep verruilt het basisonderwijs het snelst voor ander werk. Het plan moet ervoor zorgen dat hun vaardigheden en kennis op een optimale manier in het po worden benut. Dat komt de ontwikkeling van onderwijs aan de eigen leerlingen, op de eigen school, binnen het bestuur of in de onderwijssector het meest en best ten goede.

 

 

Cover PO Magazine 2019 3

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.