Nieuws | april 2022

 

Column: Laten we het samen doen!

Vanuit de verbetermaatregelen passend onderwijs krijgt ieder samenwerkingsverband de taak een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten (maatregel 10). Hiervoor is een uitgebreide leidraad verspreid (zie het artikel van M. Weghorst in deze editie). Koers VO heeft sinds januari 2020 ervaring met zo’n steunpunt. Natuurlijk (nog) niet precies zo ingericht als in de leidraad staat. Wel staat er al veel (met ouders afgestemde) informatie over passend onderwijs op onze website en kunnen ouders bellen. Met name moeders bellen met uiteenlopende vragen.

Naast het delen van zorgen over passende ondersteuning voor hun kind op school, komen er ook veel vragen die niet echt over passend onderwijs gaan maar meer over de regels op school. Zoals: “Mijn dochter blijft zitten: wat kan ik hier als ouder tegenin brengen?” “Mijn zoon moet afstromen: mag dit zomaar en vindt u dat een goed plan?” "Mijn kind is naar huis gestuurd: hoe moet mijn kind nu leren?” Ook krijgen we van ouders regelmatig het verzoek een andere school te zoeken omdat ze een conflict hebben. Al deze vragen hebben niet direct iets met passend onderwijs te maken maar vooral met goede informatieverstrekking en communicatie tussen de professionals op school en ouders. Er is wederzijds beperkte kennis over rechten en plichten van ouders en school. Het in contact zijn en praten met elkaar blijkt best lastig.

Is een ouder- en jeugdsteunpunt nu de oplossing? Of ontnemen we scholen hiermee de kans om dit zelf op te pakken? Ons samenwerkingsverband heeft gekozen voor een tweesporenbeleid. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat ouders/jongeren de weg naar het samenwerkingsverband moeten bewandelen. De mentor op school blijft het eerste aanspreekpunt van leerling en ouders voor informatie en vragen. Is dat onvoldoende, dan komen de ondersteuningscoördinator en/of de directeur in beeld. We hebben hiervoor samen met ouders een helder stroomschema ontwikkeld. 

Voor scholen die zich onvoldoende toegerust voelen, bieden wij diverse mogelijkheden om hun kennis en ouderbeleid te versterken. We zien dat steeds meer schoolbesturen en scholen open staan om zich verder te bekwamen in het samenwerken met ouders. Een mooie ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het telefoontje van een moeder van een leerling met complexe problematiek die zich niet gehoord voelde door de school. Moeder heeft onze ouderlijn gebeld en advies gekregen. Ze belde naderhand blij terug dat het zo'n goed gesprek was geweest. De directeur had echt geluisterd, stelde zich open en kwetsbaar op, sloot aan bij de leerling en maakte concrete vervolgafspraken voor als het mis zou lopen. De directeur wilde leren van deze situatie en heeft het aangegrepen als een leermoment.

Zijn wij dan tegen (onafhankelijke) ouder- en jeugdsteunpunten? Nee zeker niet. We ervaren immers zelf hoe helpend het voor ouders kan zijn als iemand naar je luistert, informatie geeft en meedenkt: dat steunt en geeft houvast.  Maar pas op dat we scholen niet voor de voeten lopen. Het versterkt de school toch juist als zij samen met ouders/jongere bij het samenwerkingsverband aankloppen voor informatie of om mee te denken? Het ouder- en jeugdsteunpunt kan prima als back-up en vraagbaak fungeren. Dit doen we graag; liefst samen!

Auteurs: Annemarie Rodenburg en Helen Heemskerk
Swv KoersVO (Rotterdam e.o)

 

   

Nieuws

 

Salaris basisschoolleraar plust

Volgens nieuwe afspraken tussen de minister, de onderwijsraden en de vakbonden gaat het loon van de leraren op de basisschool fors omhoog. Daarmee verdwijnt het verschil in loon tussen leraren op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Dat betekent een loonstijging van tussen de 6 en 12 procent. Een lang gekoesterde wens gaat zo in vervulling.

Hoeveel mensen erop vooruitgaan is afhankelijk van de precieze functie die hij of zij bekleedt. Minister Wiersma trekt ongeveer 1,5 miljard euro uit om het plan te bekostigen. Deze stap is onderdeel van het regeerakkoord, waarin de wens voor één cao voor het onderwijs wordt benoemd. De afspraken leiden ook tot het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leraren op scholen met veel leerachterstanden.

Bron: RTL Nieuws

 

Bouwstenen voor leesonderwijs

Er is een nieuwe, bruikbare website die zich richt op lezen in het primair onderwijs: www.lezeninhetpo.nl. De initiatiefnemers Stichting Lezen, SLO en de Taalunie willen met deze website bijdragen aan de leesvaardigheid en leesmotivatie van basisschoolleerlingen in Nederland. In verschillende blokken (bouwstenen genoemd), van kleutergroepen tot groep 8 en van vloeiend lezen tot werken aan leesmotivatie komen aan bod.

Ook brengt de website enkele integralere zaken als een leesscan en een leesbeleidsplan onder de aandacht. Dat kan scholen die dit nodig hebben helpen om leesonderwijs beter vorm te geven. Er wordt ook nog aandacht besteed aan het leren kennen van kinderboeken.

Bron: Lezeninhetpo.nl

 

De Staat van het Onderwijs
De Onderwijsinspectie heeft de nieuwe Staat van het Onderwijs gepubliceerd. Daarin concludeert de raad dat het tijd wordt om de dalende trend in de vaardigheden taal, rekenen en burgerschap te keren. Een toenemend aantal leerlingen verlaat het onderwijs met te weinig kennis van taal en/of rekenen. De raad stelt hiervoor een periode van twee jaar voor. Voor een oplossing wordt onder meer gekeken naar de manier waarop Ierland en Zweden de kwaliteit van hun basisvaardigheden hebben georganiseerd.

Daar werd onder meer geïnvesteerd in het versterken van de vakinhoudelijke en didactische expertise van leraren en schoolleiders. Ook werden er heldere doelen gesteld voor individuele scholen, maar ook op landelijk niveau. Na zo'n twee jaar zagen ze de eerste resultaten.

Bron: Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS)