Nieuws | februari 2020

 

Column: Toezicht

Of je nu spullen maakt, diensten verleent of op wat voor manier dan ook actief bent in de samenleving: als professional is het goed om af en toe een kritische blik van een ander toe te laten op wat je doet. In onderwijsland hebben we dat gesplitst in intern en extern toezicht. Van binnenuit kijkt een Raad van Toezicht mee en van buitenaf is het de Onderwijsinspectie die toezicht houdt. Afgelopen week had ik het genoegen dat mijn volledige onafhankelijke Raad van Toezicht (sinds een jaar ion werking) én de Onderwijsinspectie hun toezicht kwamen uitoefenen in het samenwerkingsverband. Een mooi moment om eens stil te staan bij het fenomeen toezicht en wat dat betekent of kan betekenen voor een organisatie als een samenwerkingsverband van schoolbesturen. Kort gezegd: wat heb je nou aan al dat toezicht? En: wie heeft er wat aan?

De Raad van Toezicht moet ervoor zorgen dat de maatschappelijke doelen behaald worden (passend onderwijs, dus) én dat de continuïteit van de organisatie niet in gevaar is. En dus stelde mijn Raad afgelopen vrijdag scherpe vragen over de opbouw van de begroting, de risico's bij een stijgende deelname aan speciaal onderwijs (zowel financieel als inhoudelijk) en vragen over de bijdragen van de deelnemende schoolbesturen aan de doelen van het samenwerkingsverband. ook kwamen er vragen over welke acties de bestuurder (ik, dus) gaat uitzetten om de doelen beter te halen. En dus ging ik na afloop van het overleg met een hoofd vol ideeën en voorgenomen acties naar huis; vast van plan om het samenwerkingsverband samen met de schoolbesturen nog beter te maken. Niet alleen omdat dat beter voelt, maar omdat de kinderen waar we het voor doen dan beter en meer van goed passend onderwijs kunnen genieten en leraren beter in staat zijn om hun werk te doen.

Meteen daarna volgde het kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie. Zij let speciaal op het behalen van de onderwijsresultaten (profiteren de leerlingen van alle inspanningen?), de kwaliteitszorg (heeft het samenwerkingsverband zicht op de resultaten; is er samenhang in de activiteiten?) en het financieel beheer (ga je goed met de centen om?). Ook dit leidde tot een heleboel vragen en opmerkingen van die externe toezichthouders en weer ging ik met een hoofd vol ideeën en acties naar huis over hoe het allemaal beter kan. Ik ben blij met mijn interne en externe toezichthouders. Niet omdat ze alleen maar juichende verhalen vertellen, maar juist ook omdat ze heel scherp vragen stellen en wijzen op zaken die beter kunnen. In het onderwijs staan we niet altijd stil om na te gaan wat beter kan en om iedereen in de professionele omgeving te bevragen. Natuurlijk zorgt dat toezicht ook voor veel werk. Maar hoe gaaf is het om toezichthouders te hebben die volledig onafhankelijk hun licht laten schijnen op het werk dat wij doen en daar naar beste weten hun visie op geven? Die vaak vanuit een totaal andere werkwereld ideeën brengen en de bestuurder scherp houden? En hoe mooi is ons Nederlandse onderwijstoezicht? Natuurlijk mopper ik ook wel eens over de inspectie, maar alles bij elkaar heb ik de afgelopen dagen heel veel gehad aan hun vragen, die mij dwongen om nog eens goed na te gaan wat we aan het doen zijn en hoe. Dus vanaf deze plek: toezichthouders van Nederland, bedankt voor jullie inzet, bedankt voor alle goede ideeën en blijf vooral scherpe vragen stellen in het belang van onze organisaties en in het belang van de Nederlandse samenleving.

Jack Biskop
Voorzitter Netwerk LPO

 

 

 

 

Nieuws


Aantal leerlingen s(b)o stijgt

Het reguliere onderwijs heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen. Anders is dat in het speciaal (basis) onderwijs. Daar nemen de leerlingenaantallen in het algemeen toe. Wim Ludeke, voorzitter van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO), denkt dat het wel of niet slagen van passend onderwijs een belangrijke reden is voor de toename.

Dat zegt Ludeke naar aanleiding van onderzoek door Nu.nl. Door enkele scholen die in het onderzoek worden aangehaald wordt de klassengrootte in het reguliere onderwijs als handicap genoemd voor leerlingen die in het speciaal onderwijs terechtkomen. Ludeke denkt dat het voor veel leerlingen niet verkeerd is dat ze verwezen worden, alleen door het lerarentekort ontstaan er wachtlijsten op scholen.
Op termijn hoopt hij wel dat er ruimte komt om leraren aan te nemen die andere expertise hebben, waarbij passend onderwijs mogelijk wordt waar het nu niet slaagt: "Op deze scholen zouden er verschillende leraren moeten zijn, die gespecialiseerd zijn om kinderen die anders of extra onderwijsaanbod nodig hebben te ondersteunen."

De podcast als nieuwe lesmethode

Tjeerd van den Elsen werd twee jaar geleden benoemd tot leraar van het jaar. Vorige week viel hij opnieuw in de prijzen, ditmaal voor zijn podcasts. Dit keer ontving hij de IPON-award voor Innovatie voor het leren in het Primair Onderwijs. De vooruitstrevende leraar introduceert de podcast als nieuwe leermethode in het basisonderwijs.

Van den Elsen lanceerde de website Radiorakkers, met het doel om in het onderwijs meer aandacht te geven aan spreken en luisteren. De podcast –bestaande uit geluidsbestanden- leent zich daar uitstekend voor.

“Ons onderwijs is heel erg gericht op lezen en schrijven. Met een goed doordacht aanbod krijgen kinderen die niet zo goed zijn op deze gebieden ook de mogelijkheid om op een andere manier met taal bezig te zijn. Zo kunnen ze toch meedoen met hun klasgenoten die wel goed zijn in lezen. En het werkt”, stelt Van den Elsen.

Bonden willen schotten regulier en so eruit

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de samenwerking tussen onderwijs en zorg met de ministers Slob (onderwijs) en De Jonge (vws). Voorafgaand aan het debat stuurden de PO-raad en de VO-raad een gezamenlijke brief naar de Kamer met de vraag om de schotten tussen regulier en speciaal onderwijs weg te halen. Dit zou moeten resulteren in inclusiever onderwijs.

Verschillende Kamerleden lieten tijdens het debat merken snellere maatregelen te willen om er onder andere voor te zorgen dat het aantal thuiszitters kan worden teruggedrongen. Er is volgens hen meer ruimte in de wet- en regelgeving nodig waarmee samenwerking tussen onderwijs en zorg verbetert, ter realisatie van een passend onderwijs- en zorgaanbod. Ook werd kort vooruitgekeken naar de evaluatie passend onderwijs, die het ministerie in mei naar de Kamer zal sturen.

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.